Uripin Style세상 둘러보기일상 /스냅Japan (2017)Rajastan (Jaipur, Pushkar, Jaisalmer), India (2006)Amritsat, Dharamshala, India (2007, 2008)Varanasi, India (2006, 2007)Thailand (2006~2009)Katmandu, Nepal (2007)Muine, Vietnam (2008)